:: , .. .. ( ) .
 
 
1 9 9
 1. #1
  :
  : 39469
  : 16-06-09
  : ڪ ۈ ۈۂ ۈ
  :
  : 1,963
  : 442
  Array
  MY SMS:

  ͐ , / ,

  Exclamation -! {.. ! ..}!-


  -! {.. ! ..}!-
  ,

  . ,

  . ,

  .

  ,

  . ,

  . ,


  , .. !
  . ,

  . ,

  . ,

  . ,

  . ,

  . ,

  . ,,


  , .. !

  . ,

  . ,

  . ,

  . ,

  . ,

  ,,


  , .. !

  . : .. , ,

  . , , ,

  . " " ,

  .

  ..

  ,

  ..

  " "

  ..

  , .. !

  ..


  <

  >

  <

  >

  , ,


  ,,

  ,

  Ѻ ,

  ,

  ,

  , , ,,

  ,

  ,

  ,,  , ,,

  " " ,,

  " " ,,


    

 2. #2

  :
  : 2011
  : 09-02-08
  : ~ ^,^
  : ~
  :
  : 8,343
  : 1229
  Array
  MY SMS:

  I DonT Think !M BeTteR That Any 1 ,. i JusT Think is No 1 BeTter Than Me xD

  : -! {.. ! ..}!-


  ,

  . ,

  . ,  ^^

    

 3. #3
   ~ۈڍ ېڍ~
  : ~ۈڍ ېڍ~
  : 39483
  : 17-06-09
  : [ ]
  : > :$
  :
  : 4,406
  : 569
  Array
  MY SMS:

  / :$" !

  : -! {.. ! ..}!-

  . . !
  ڷ ٺۧ ٺۈۈ . .    

 4. #4
  :
  : 37309
  : 24-04-09
  : ()"
  : .. ] *~
  :
  : 5,297
  : 893
  Array
  MY SMS:

  ~^^~

  : -! {.. ! ..}!-


  ,, ..^^  A7bbch my TWINE , w Amoot Feach ya Glbiiii , Alla la y7rmi mnch ya 3ssssssssssl <3

  3nood + Emmy + 3thorty + 3laya + AMool + mnoor + nwary + salmeno + Sarona

  A7bbbkm ya KLBAT , Alla la yfrgna <3
    

 5. #5
  :
  : 39469
  : 16-06-09
  : ڪ ۈ ۈۂ ۈ
  :
  : 1,963
  : 442
  Array
  MY SMS:

  ͐ , / ,

  : -! {.. ! ..}!-


  *^ *^
  ^^

    

 6. #6
   ~ۈڍ ېڍ~
  : ~ۈڍ ېڍ~
  : 39483
  : 17-06-09
  : [ ]
  : > :$
  :
  : 4,406
  : 569
  Array
  MY SMS:

  / :$" !

  : -! {.. ! ..}!-  . . !
  ڷ ٺۧ ٺۈۈ . .    

 7. #7

  $ $
   $ $
  : $ $
  : 31253
  : 19-01-09
  : ...
  : :(
  :
  : 2,218
  : 269
  Array
  MY SMS:

  ... ...

  : -! {.. ! ..}!-
  ^^


  ... ... ... ... ... ....................  ..
    

 8. #8
  :
  : 39549
  : 22-06-09
  : =)
  : .. ><"
  :
  : 9,132
  : 1037
  Array
  MY SMS:

  ڼ ڷۈ כۈ ڷډڼ ڪڣ ڛ ڷڷ כ ڠړڪ ړټ ڷڪڣ ۈڷډڼ .. ۈټڪ

  : -! {.. ! ..}!-
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .. --> .. { }


    

 9. #9
  :
  : 39469
  : 16-06-09
  : ڪ ۈ ۈۂ ۈ
  :
  : 1,963
  : 442
  Array
  MY SMS:

  ͐ , / ,

  : -! {.. ! ..}!-