:: , .. .. ( ) .
 
 
1 3 123
1 10 26
 1. #1
   ~ۈڍ ېڍ~
  : ~ۈڍ ېڍ~
  : 39483
  : 17-06-09
  : [ ]
  : > :$
  :
  : 4,406
  : 569
  Array
  MY SMS:

  / :$" !

  ~.,{ ۈ ڪ ۈڜڪ ۈېڜ ڷۈڷڪ ۈېڪ ۈ ڷכ ڷ ې } .,~


  פֿڷ ڷ ې כ כې ېכ *~
  ڛې ڷڜ ڷې ې ڷۈې .,~

  ڷ ڷې ې ڷېכ *~
  ڪې ڷڷ ۈ ې .,~

  .
  .  .
  .  ۈ ڪ ۈڜڪ ۈېڜ ڷۈڷڪ................................... ۈېڪ ۈ ڷכ ڷ ې

  ېڪ ڷڜۈ ۈڷې ڷڪ .................................. ڷۈ ۈכې ڷ ڜې

  ڛڷڪ ڷڷ ڷې ڷ ېכڷڷڪ..................................... ۈڷې ڷכڷ ېڪ ېפֿ ې  .
  .  .
  .
  ۈ ېۈڪ ڷۈ ۈכ ڷېڪ
  " ۈڜ ڷۈכ ڷېڪ ڜې
  ........................................ ..... ې ېڷ ڷ ڷڪۈ ۈڜېڪ "
  " ۈڛۈ ڷ ڷۈڪ ڜې

  ۈڷ ې ڷڛ ڷכېڷ ۈېڪ "
  " ۈ ۈڷۈ ڷ ڷۈې
  ........................................ ..... ۈפֿ ېې ڷڪ ې ۈېڪ"
  " ۈ כ ې ڷڪ ڷ ۈ פֿڛې


  .

  .  .

  .


  ېכۈې . . !!*
  ................ ڪ פֿې
  ڜې "
  ۈ ڷېۈ
  .,~
  .............. ڷڷې כڪ
  ڛ

  ېې ې ڷڷې
  ېכڪ ۈې ې
  ڪڷ ڷۈ ڷڷې ېې כې }.

  ڷې ېڜڪ
  ڷڷ כې
  ڷۈ ڛڪ ڛې ڷ
  .,~
  ېۈ ېۈ ڪڷ ې
  ۈ ۈڛ
  ڷڛ ڷڛڪ }.


  .
  .  .
  .


  ڷڜۈ . .
  ڪڷ ڷכڪې ڷۈ ڷ כڪې ڷڪ
  ڛۈڷ ڷڜۈ ڷ ڷې ڷې
  ڜ ڜۈڪ ۈפֿې ۈېڷڪ
  ڷڪ ڷڜ ۈڪ ېې
  ې
  ..
  כ ڷېې ې ڷڪ
  ېڷې ڪ ې כې ڷې
  }


  .
  .  .
  .


  כ ڷכ ڛېې ېכ .,
  ڷې ڷۈכ ۈې ڷې ڪڷ
  ۈۈې ڷ כې ڷۈ
  ڷ ڷې ۈې ڷې ڛڷ
  ۈۈڷې ڷ ڛ ې
  ۈې ڷې ڷ ڜ
  ۈ ڷڷې ې ۈ ۈכې
  ۈ ڜ ڷڷ
  .,~  .
  .  .
  .  ې ڜۅ ې ۅ ڷڜۅ . .
  ............................. ې כ ڷۅ . .
  ڳڷ ڷۅ ڷכۅ . .
  .............................
  ڷ ۅۅڷ ڷכ ڜ
  ڷې כ ڷ ۅ
  . .
  ............................
  ڷڷې ڷ
  ڷې ڷ ۅ

  .......................... ۅ ڷڜ ې ڛ ڷ

  .
  .  .
  .  ڛۈכ ڪ . . . . . . . . . {
  ۈ ڛۈכ
  ڷڪ ڷכ ڷې כ
  ڪ ۈ ڷכ ې ۈכ
  ۈ ڛ ڷכ ڷۈכ
  ۈכ ڷې ڪ ۈכ
  ېڷې ۈ ڪې כ
  .,~


  .
  .  .
  .


  ڷ ڷ ڷ ۈڜڷ ڷې
  ڪ ڷېۈ ېې כڛ
  ڪ ڷېۈ ېې כڛ

  ېۈ ۈڷ ڷڛ ڷې
  ېڜ ڷڛ ې כ
  ېڜ ڷڛ ې כ
  .
  .


  .
  .
  פֿې . ,
  ڷ ېڪ ۈې ې
  כ ڷ ڛې ېڪ ۈڜېڪ
  ې ڪ ڷې ې
  ۈڜڷڪ ڷכېڷ ۈڷכېڷ ڷېڪ
  . . !!


  .
  .


  .
  .

  פֿ̺{ ڷڷ ېڷې. .
  ڷڪ ڷ ڷפֿ ڪې ۈכ

  ڷפֿ ې ڷې ې ڷ ڷۈې .,~  . . !
  ڷ ٺۧ ٺۈۈ . .
 2. #2
  :
  : 32332
  : 12-02-09
  : uae
  :
  :
  : 138
  : 11
  Array
  MY SMS:

  : ~.,{ ۈ ڪ ۈڜڪ ۈېڜ ڷۈڷڪ ۈېڪ ۈ ڷכ ڷ ې }

 3. #3
  :: VIP ::
  :
  : 39506
  : 19-06-09
  :
  :
  :
  : 17,774
  : 2027
  Array

  : ~.,{ ۈ ڪ ۈڜڪ ۈېڜ ڷۈڷڪ ۈېڪ ۈ ڷכ ڷ ې }


  ڷې ېڜڪ ڷڷ כې
  ڷۈ ڛڪ ڛې ڷ .,~

  ,,
 4. #4
   ~ۈڍ ېڍ~
  : ~ۈڍ ېڍ~
  : 39483
  : 17-06-09
  : [ ]
  : > :$
  :
  : 4,406
  : 569
  Array
  MY SMS:

  / :$" !

  : ~.,{ ۈ ڪ ۈڜڪ ۈېڜ ڷۈڷڪ ۈېڪ ۈ ڷכ ڷ ې }
  . . !
  ڷ ٺۧ ٺۈۈ . .
 5. #5
  :
  : 39549
  : 22-06-09
  : =)
  : .. ><"
  :
  : 9,132
  : 1037
  Array
  MY SMS:

  ڼ ڷۈ כۈ ڷډڼ ڪڣ ڛ ڷڷ כ ڠړڪ ړټ ڷڪڣ ۈڷډڼ .. ۈټڪ

  : ~.,{ ۈ ڪ ۈڜڪ ۈېڜ ڷۈڷڪ ۈېڪ ۈ ڷכ ڷ ې }


  ..

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .. --> .. { } 6. #6
   ~ۈڍ ېڍ~
  : ~ۈڍ ېڍ~
  : 39483
  : 17-06-09
  : [ ]
  : > :$
  :
  : 4,406
  : 569
  Array
  MY SMS:

  / :$" !

  : ~.,{ ۈ ڪ ۈڜڪ ۈېڜ ڷۈڷڪ ۈېڪ ۈ ڷכ ڷ ې }


  ,,

  . . !
  ڷ ٺۧ ٺۈۈ . .
 7. #7
  :
  : 39469
  : 16-06-09
  : ڪ ۈ ۈۂ ۈ
  :
  : 1,963
  : 442
  Array
  MY SMS:

  ͐ , / ,

  : ~.,{ ۈ ڪ ۈڜڪ ۈېڜ ڷۈڷڪ ۈېڪ ۈ ڷכ ڷ ې }

 8. #8
   jaan
  : jaan
  : 39726
  : 06-07-09
  :
  : 912
  : 203
  Array

  : ~.,{ ۈ ڪ ۈڜڪ ۈېڜ ڷۈڷڪ ۈېڪ ۈ ڷכ ڷ ې }


 9. #9
   ~ۈڍ ېڍ~
  : ~ۈڍ ېڍ~
  : 39483
  : 17-06-09
  : [ ]
  : > :$
  :
  : 4,406
  : 569
  Array
  MY SMS:

  / :$" !

  : ~.,{ ۈ ڪ ۈڜڪ ۈېڜ ڷۈڷڪ ۈېڪ ۈ ڷכ ڷ ې }


  ..  }..~

  . . !
  ڷ ٺۧ ٺۈۈ . .
 10. #10
   ~ۈڍ ېڍ~
  : ~ۈڍ ېڍ~
  : 39483
  : 17-06-09
  : [ ]
  : > :$
  :
  : 4,406
  : 569
  Array
  MY SMS:

  / :$" !

  : ~.,{ ۈ ڪ ۈڜڪ ۈېڜ ڷۈڷڪ ۈېڪ ۈ ڷכ ڷ ې }
  . . !
  ڷ ٺۧ ٺۈۈ . .
: 1 (0 1 )

 1. ڷۈ ڷ ڪﮧ..{ ۈ !!..|~ ۈ |[ ڪ ]|
  ڪې ڪېۈٺ Media Forum
  : 13
  : 11-05-11, 05:37 PM
 2. : 2
  : 10-06-29, 08:03 PM
 3. : 30
  : 09-09-12, 04:48 AM
 4. . . ڷ ۈ ڝړ ۈ ڜۈ ڪ ڼ ڪ . . !
  Fair talent and creativity
  : 1
  : 09-08-29, 11:06 AM
 5. [ ڷۈ ڪڷ בٺ ۈ ۈ ۈ פֿ ȕ]
  Fair talent and creativity
  : 5
  : 09-02-25, 11:36 PM