:: , .. .. ( ) .
 
 
18 94 ... 813141516171819202122232868 ...
171 180 933
 1. #171
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  * ..
  ڜڪ ~ ٺ .. !  ېۈ ڪ ېۈۈې ې ڜې ٺۈ TV ..
  ڜۈۈې Žۃ ٺٺ ې ڪ ېې . ې ۈ


  ې ڤڅېېېۃ ۈ ٺ ۈ ېMβC3

  ۈۈ ڤڅې ۈ ۈۈ ڜ ۈۈ ڟ ڜۃ ۈ څڅڅ !


  ۈ ېېٺ ۈ ڜې ۈۈۈۈ ۈۈ 21 !
  *ۈ څۈۈۈ ې ڤېېٺ ٺ څ ۈۈٺ ېۈۈۈ ۈۈۈ ڜې
  ې ۈۈۈ ېۈ ېٺۈۈۈ ېېۈ ېۃ ٺۈۈ ۈېې ~
  ېېې ېٺ ۈۈڤ !


  ېېېېېېېېېېې ې ڤڪڪڪ ې ٺ ٺۈ څڤۈۈۈې !
  ېېېې =( ېېې ې ! ..


  ۈۈ !

  .
  ۈې ٺ ې !

  .
  .
  .  ڪې ڪېۈٺ ; 10-07-19 06:17 PM

  . . . . [ ]
  !

 2. #172
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  .
  .

  <

  *

  ! ..

  +
  ,


  ..


  4 ! ..
  . .


  [
  ! 9 !

  !
  =)

  .
  .


  ڪې ڪېۈٺ ; 10-07-19 08:12 PM

  . . . . [ ]
  !

 3. #173
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  ۈ ۈ ۈ ڪ
  . . ~
  .  .


  . . . . [ ]
  !

 4. #174
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  ڟٺ ې ې ۈې ٺڅې
  ۈ ٺ܎ڤ ۈۈ !
   ڪٺې ۈٱ ڤې ې ڤ
  ۈ ې ڪ ڪ ۈ ې .
  ې ېڪ ٺ ۈٱٺ ٺې !
  ڜۈ ۈې ٺ ۈ . "


  ٺٺ

  ېڜ ۈ͎ ېېڜ ۈېې !
  ٱ ͎ې ۈ ڪٺ ڜڪې . . ,
  ېې ͎ې ٱ ې ېٺ ۃ ڤې ! [
  .

  .


  . . . . [ ]
  !

 5. #175
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  .

  !


  .


  . . . . [ ]
  !

 6. #176
   ڪې ڹېښ
  : ڪې ڹېښ
  : 40451
  : 18-08-09
  : { ܑ .. $
  : school ^^
  :
  : 2,121
  : 669
  Array
  MY SMS:

  ٺﮱ ﮱ [ ] !!

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  Ȓ =)  ..~
  ڪ ڪ
  ڪ { }

 7. #177
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  .
  .

  ..
  2 ><
  < ,,


  [ < :)

  ..


  !
  . .!

  .

  .


  . . . . [ ]
  !

 8. #178
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  ٺӍ ې څۈ

  .

  .


  . . . . [ ]
  !

 9. #179
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  ~
  .

  !

  [20 ! ..
  :) ..
  !
  ! ..  TV
  !
  =) ..
  ^^ .. !  ..
  ^^ ..

  .
  .
  .


  . . . . [ ]
  !

 10. #180
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ { ڪ [ ڪ ڪ ] -> ڪ


  .

  '

  ڤʐ .
  ڤ ڤ

  ѐ ڤ
  !

  :) .. ^^ .
  ڤ ʁ .

  ށ :)
  ڤ .. э !

  ! ..
  ڤ ! ʐ

  ܐ ܐ
  !!

  .

  ʁ ڤ ^^

  .

  ڪې ڪېۈٺ ; 10-07-21 02:50 AM

  . . . . [ ]
  !

: 1 (0 1 )

 1. ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] !
  ڪې ڪېۈٺ Fair talent and creativity
  : 500
  : 11-06-08, 03:06 PM
 2. : 2
  : 11-03-20, 07:27 PM
 3. ڪ ۈ[ﮧ] ٱ ۈڪ ۈڪ ۓ
  Fair talent and creativity
  : 7
  : 10-10-17, 12:15 AM
 4. . .ڪﮧ ڪ ڪ !*
  ..ڪ.. graphics,design Forum
  : 2
  : 10-09-21, 07:42 PM
 5. ✿ ڪ / ڪﮧ ﮧ ✿
  ~ۈڍ ېڍ~ Media Forum
  : 12
  : 10-07-08, 01:25 AM