/ ...

... ^^


ڵٱ ٺڪ ڪ ٱڵ ٱڵٺ ]!


ڵٱٺڪ ڪڏڵڪ ٱڵ ٱڵڏ ڵٱڜ ڊٱڂڵ ڜ

ڵٱ ٺڪ ڪ ٱڵ ٱڵٺ ]!


ڵٱ ٺ ڪ ڛ ٱڵڵ ۈٱڵڂ ٱ ٱڵڂ ۈڵٱ ٺ ٺڛ ڛ ٱڵ ۈٱڪ

ڵٱ ٺڪ ڪ ٱڵٱڵٺ ]!


ڊ ۈ ۈ ڊ ۈڨ ٱڵٺٱ ۈٱڵۈٱڵ ۈڵڪ ٺڨڊ ڪڵ ۈڪ ۈ


ڵٱ ٺڪ ڪ ٱڵٱڵٺ ]!


ڂ ۈڨڵ ڛٺۈ ڵ ڛ ڵ ڵ ٱڛۈ ڛڪ ڵ ٱڵڵ ڊۈ

ڵٱ ٺڪ ڪ ٱڵٱڵٺ ]!


ڜڊ ڵۈ ۈ ٱڵڂ ڵٱ ٺڵڪ ڵٱ ٱڵڵ ٱڵ ڊڪ


ڵٱ ٺڪ ڪ ٱڵٱڵٺ ]!


ٱڨڊ ڵڪڵ ٱڵڵ ٱڵڵ ڵڵ ۈэ ٱڵٺ ڪ ڪۈ ٱڵ ۈ ڪ ڪۈڪ

ڵٱ ٺڪ ڪ ٱڵٱڵٺ ]!


ڠ ۈڜٱڏ ڪڵ ۈڵ ۈٺ ۈڨ ڛڪ ڪ
ڵٱ ڛٺٱ


ڵٱ ٺڪ ڪ ٱڵ ٱڵٺ ]!

ٺڪ ڵ ۈڪ ٱڵۈٺ ڪٱ ۈٺ ڵٱڵٺ